Kotlíkové dotace

Kotlíkové
dotace

Přílohy ke stažení:

Žádost se podává pouze elektronicky přes odkaz Podání žádosti

Povinné přílohy k žádosti:

Po schválení žádosti bude s žadatelem podepsána Smlouva o poskytnutí dotace  – VZOR (pdf)  prosíme nevyplňovat

Povinné přílohy k vyúčtování dotace:
  • Formulář závěrečné zprávy (pdf) – další formáty: doc, rtf
  • Potvrzení o likvidaci kotle (pdf) – další formáty: doc, rtf
  • Faktury nebo zjednodušené daňové doklady (např. faktury, účtenky, paragony, apod.)
  • Kopie výpisů z účtu (event. potvrzení vydané bankou nebo jiný doklad prokazující zaplacení)
  • Revizní zprávy a zprávy o kontrole technického stavu nově instalovaného zařízení (budou-li relevantní)
  • Protokol o uvedení zdroje tepla do provozu (pdf) – další formáty: docx, rtf
  • Zpráva o montáži (pdf) – další formáty: docx, rtf
  • Protokol o revizi spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
  • Fotodokumentace instalace nového zdroje tepla
  • Osvědčení topenáře, který instaloval nový zdroj tepla nebo jinou součást, o získání patřičné profesní kvalifikace podle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů