Povinné přílohy k vyúčtování dotace:
Formulář závěrečné zprávy – vzor
Potvrzení o likvidaci kotle
Faktury nebo zjednodušené daňové doklady (např. faktury, účtenky, paragony, apod.)
Kopie výpisů z účtu (event. potvrzení vydané bankou nebo jiný doklad prokazující zaplacení)
Revizní zprávy a zprávy o kontrole technického stavu nově instalovaného zařízení (budou-li relevantní)
Zpráva o montáži
Protokol o revizi spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
Fotodokumentace instalace nového zdroje tepla
Osvědčení topenáře, který instaloval nový zdroj tepla nebo jinou součást, o získání patřičné profesní kvalifikace podle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů