Kotlíkové dotace

Kotlíkové
dotace

Karlovarský kraj

Důležité odkazy

  • Seznam výrobků a technologií pro období 2021 – 2027 (Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti):

https://svt.sfzp.cz/

Odborně způsobilé osoby (OZO) proškolené pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol níže uvedených stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb.o ochraně ovzduší. Seznam je průběžně doplňován o další osoby v závislosti na jejich proškolování u výrobců.

https://ipo.mzp.cz/

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, upravuje povinnosti vlastníků budov při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE). Podle § 7 odst. (4) písm. b) tohoto zákona může instalovat kamna a kotle na biomasu, fotovoltaické a fototermické systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla pouze oprávněná osoba.

https://www.mpo.cz/dokument167893.html

Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=Stavba

Domovské stránky operačního programu Životní prostředí

http://www.opzp.cz/