Kotlíkové dotace

Kotlíkové
dotace

Nejčastější dotazy

Časté dotazy – kotlíkové dotace 2021+ (nízkopříjmové domácnosti) platné k 1. 4. 2022

Tento materiál vznikl na základě nejčastějších dotazů obdržených od potenciálních žadatelů o kotlíkovou dotaci a může být průběžně doplňován.

Otázky a odpovědi jsou zaměřené pouze pro nízkopříjmové domácnosti (tzn. kotlíkové dotace podávané přes krajský úřad).

Pokud se chcete dozvědět více o podmínkách programu Nová zelená úsporám, obraťte se na www.novazelenausporam.cz, infolinka: 800 260 500, e-mail: info@sfzp.cz.

Zároveň upozorňujeme, že odpovědi na některé otázky se mohou do vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotaci změnit, neboť v současné době nejsou oficiálně schváleny podmínky Operačního programu Životní prostředí, ze kterého budou finanční prostředky poskytovány.

Finanční podporu na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla poskytuje:

1) krajský úřad – týká se domácností s nižšími příjmy,    
     – příjem žádosti bude zahájen 21.července 2022

2) Státní fond životního prostředítýká se ostatních domácností,
      – podpora je poskytována z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM,
      – příjem žádostí probíhá.

Hlavním kritériem, kam podat žádost o dotaci, je posouzení domácnosti z hlediska výše příjmů. Žadatel s nižšími příjmy nemusí podávat žádost o dotaci pouze na krajský úřad, ale může ji podat i v rámci programu Nová zelená úsporám. Naopak domácnost s vyššími příjmy může podat žádost o dotaci pouze v rámci programu Nová zelená úsporám, nikoliv na krajský úřad!
Pokud se chcete dozvědět více o podmínkách programu Nová zelená úsporám, prosím obraťte se na www.novazelenausporam.cz, infolinka: 800 260 500, e-mail: info@sfzp.cz.

Dotační program je určen pro fyzické osoby, které jsou:

1. vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci v Karlovarském kraji, ve kterých dojde k výměně zdroje vytápění,

2. zároveň v dané nemovitosti musí vlastník/spoluvlastník trvale bydlet, či musí dodat prohlášení, že má v nemovitosti bydliště

2.1 Pokud nesplním podmínku pro nízkopříjmovou domácnost, ztrácím nárok na kotlíkovou dotaci?

V případě, že bude průměrný čistý příjem za rok 2020 na jednoho člena domácnosti vyšší než 170 900 Kč, je možné zažádat o kotlíkovou dotaci u Státního fondu životního prostředí v rámci programu Nová zelená úsporám (www.novazelenausporam.cz).

2.2 Existují nějaké výjimky v prokazování čistých příjmů, kdy je domácnost automaticky považována za nízkopříjmovou?

Bez ohledu na výši příjmů jsou mezi oprávněné žadatele zahrnuti následující:
1. žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
2. žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let (v případě spoluvlastnictví rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let),
3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).
Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.

2.3 Jaké příjmy bude žadatel a členové jeho domácnosti dokládat?

Žadatel a členové jeho domácnosti prokazují následující typy a výši příjmů:
• příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob podle zákona o dani z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny (prokázáno výpisem z daňového přiznání/kopií daňového přiznání potvrzené Finančním úřadem),
• starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody (prokázáno potvrzením o důchodu),
• dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (prokázáno potvrzením České správy sociálního zabezpečení),
• dávky státní sociální podpory (dle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře), dávky v hmotné nouzi (dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), podpora v nezaměstnanosti (prokázáno potvrzením Úřadu práce ČR).
Ostatní příjmy se nesledují a žadatel je nemusí dokládat (např. příspěvek na péči, výživné na dítě aj.).

2.4 Jsem vlastníkem nemovitosti, kterou trvale obývám, ale nemám zde oficiálně evidovaný trvalý pobyt. Mohou o dotaci požádat?

Ano, o dotaci je možné požádat. Čestným prohlášením uvedete, že v dané nemovitosti trvale bydlíte.

2.5 Budou se mezi členy domácnosti započítávat i osoby, které mají v dané nemovitosti evidován trvalý pobyt, ale ve skutečnosti zde nebydlí?

Ne, v tomto případě se mezi členy domácnosti započítávat nebudou.

2.6 Může si o dotaci požádat menšinový vlastník nemovitosti, který vlastní např. 1/3?

Menšinový vlastník v nemovitosti trvale bydlí. Většinový vlastník nebydlí.
Ano, je to možné, ale musí doložit souhlas většinového vlastníka s podáním žádosti.

2.7 Jsem vlastníkem nemovitosti, ve které trvale bydlí pouze rodiče (důchodci). Mám nárok na dotaci pro nízkopříjmové domácnosti?

Bohužel ne, protože zde není splněna podmínka trvalého bydlení u vlastníka nemovitosti. O kotlíkovou dotaci je však možné požádat u Státního fondu životního prostředí v rámci programu Nová zelená úsporám.

2.8 Jsem důchodce a zároveň vlastník nemovitosti, kterou sám trvale obývám. Starobní důchod pobírám ve výši 16 000 Kč/měsíčně, takže překročím stanovenou hranici pro nízkopříjmové domácnosti. Kde mohu požádat o kotlíkovou dotaci?

Pro žadatele pobírající starobní důchod existuje výjimka v prokazování příjmů, tzn. že výše důchodu se nesleduje a domácnost je automaticky považována za nízkopříjmovou. O dotaci je možné požádat v rámci dotačního programu Karlovarského kraje a žadatel doloží pouze potvrzení, že pobírá starobní důchod.

Pokud však důchodce v nemovitosti bydlí s dalšími výdělečnými osobami, je nutné posuzovat celou tuto domácnost a výši důchodu do příjmů započítávat – viz bod 2.9 a 2.10.

2.9 Jsem vlastníkem nemovitosti a zároveň důchodce. V rodinném domě trvale bydlí také syn s rodinou (manželka na mateřské dovolené + 2 děti). Dům má dvě bytové jednotky a je vytápěn jedním kotlem. Jakým způsobem se počítají příjmy domácnosti a kde si mohu požádat o kotlíkovou dotaci?

V tomto případě je nutné sečíst čisté příjmy všech členů domácnosti za rok 2020 a vydělit počtem členů domácnosti vč. dětí, tzn. součet čistých příjmů (důchodce + syn + snacha) / 5 (důchodce + syn + snacha + 2 děti) = průměrný čistý příjem za rok 2020/1 člena domácnosti.

Příjmy nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let se uvažují ve výši 0 Kč.

Pokud průměrný čistý příjem/1os./rok nedosáhne částky 170 900 Kč, je možné o kotlíkovou dotaci požádat přes krajský úřad. V opačném případě, pokud čistý příjem přesáhne částku 170 900 Kč, můžete o dotaci požádat u Státního fondu životního prostředí v rámci programu Nová zelená úsporám.

2.10 Jsem vlastníkem nemovitosti a zároveň důchodce. V rodinném domě trvale bydlí také syn s rodinou (manželka na mateřské dovolené + 2 děti). Dům má dvě bytové jednotky, které jsou vytápěny vlastním kotlem (tzn. 2 kotle v domě). Jakým způsobem se počítají příjmy domácnosti a kde si mohu požádat o kotlíkovou dotaci?

Pokud je bytová jednotka vytápěna samostatným kotlem, tak se příjmy ostatních členů domácnosti (syn s rodinou) nesledují. Vzhledem k tomu, že pro žadatele pobírající starobní důchod existuje výjimka v prokazování příjmů, tzn. že výše důchodu se nesleduje a domácnost je automaticky považována za nízkopříjmovou, je možné o dotaci požádat v rámci dotačního programu Karlovarského kraje.

3. musí splnit kritérium pro nízkopříjmové domácnosti (průměrný čistý příjem za rok 2020 na jednoho člena domácnosti (včetně dětí) nepřesáhne 170 900 Kč),

4. daná nemovitost, popř. bytová jednotka, je vytápěna kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním nesplňující 3. a vyšší emisní třídu.

Finanční podpora je zaměřena na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním nesplňující 3. a vyšší emisní třídu.
Dotaci lze využít na pořízení nového:
   – kondenzačního plynového kotle (vztahuje se pouze na již realizované plynové kondenzační kotle či závazně objednané do 30.04.2022)
   – tepelného čerpadla
   – kotle na biomasu s ručním či automatickým přikládáním.

3.1 Je možné získat dotaci na výměnu starého plynového kotle?

V rámci dotačního programu Královéhradeckého kraje není možné získat dotaci na výměnu plynového kotle. Tato možnost je pouze u bytových domů u Státního fondu životního prostředí v rámci programu Nová zelená úsporám. Výměna je ale možná pouze za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn.

3.2 Mohu si pořídit kotel na uhlí emisní třídy 3. a více a požádat o dotaci?

Kotle na uhlí nejsou dotačně podporovány. Za účelem splnění povinnosti vyplývající ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, si tento typ kotel pořídit můžete, ale bez nároku na dotaci.

3.3 Musí nový zdroj vytápění splňovat nějaké parametry?

Nový zdroj vytápění by měl být uveden v Seznamu registrovaných výrobků (viz http://svt.sfzp.cz/).
Pokud žadatel zvolí jiný zdroj, musí k žádosti předložit dokumenty, např. certifikát nebo technický list, o stanovených parametrech, které prokáží, že splňuje ekodesign.

Dotaci je možné poskytnout do maximální výše uvedené v tabulce.

Nový zdroj
Max. výše dotace
kotel na biomasu
(ruční nebo automatické přikládání paliva)
130 000 Kč
tepelné čerpadlo180 000 Kč
plynový kondenzační kotel *)100 000 Kč

*(vztahuje se pouze na již realizované plynové kondenzační kotle či závazně objednané do 30.04.2022)

Příjem žádostí bude zahájen 21. července 2022. 

Pro podání žádosti bylo nutné nejpozději do 18.3.2022 vyplnit tzv. Předběžný zájem. V současné době lze předběžný zájem podat na krajský úřad také, ale s tím, že o tyto záměry požádá Karlovarský kraj dodatečně.

Dotazník k vyplnění najdete ZDE a videonávody pro podání žádosti ZDE.
Veškeré dostupné informace lze také získat prostřednictvím chatu na pravé straně obrazovky nebo na e-mailu: kotliky@kr-karlovarsky.cz.

O dotaci lze zažádat i zpětně, ale pouze za předpokladu, že výměna zdroje vytápění nebyla uskutečněna dříve než 1. 1. 2021. Realizace provedené v roce 2020 a starší již není možné finančně podpořit.

Mezi základní povinné přílohy bude patřit:

    • fotodokumentace stávajícího kotle, ze které je patrné viditelné napojení kotle na otopnou soustavu a připojení ke kouřovodu (doporučujeme i čelní a boční foto napojeného kotle umístěného v konkrétním prostoru), při případné fyzické kontrole na místě musí být daný kotel a místnost, kde je umístěn, ztotožnitelné,
    • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.,
    • doložení výše příjmů od jednotlivých členů domácností,
    • v případě pořízení plynového kondenzačního kotle závazná objednávka vydaná dodavatelem do 30.04.2022 nebo v případě již uskutečněné výměny protokol o uvedení do provozu s datem instalace do 30.04.2022.

Názorná ilustrace správné fotodokumentace:

       

přílohy ke stažení

Dotace může být vyplacena:

a) zpětně na základě částečných nebo konečných faktur uhrazených příslušnému dodavateli (ex-post).

Příjemce dotace nejprve výměnu zdroje vytápění zafinancuje z vlastních prostředků a poté předloží na krajský úřad (poskytovatel dotace) doklady k vyúčtování (dílčímu/závěrečnému). Následně je dotace vyplacena.

b) zálohově na základě dodavatelem vystavené zálohové faktury (ex-ante).

Příjemce dotace předloží na krajský úřad vystavenou zálohovou fakturu od dodavatele. Poskytovatel proplatí poměrnou část této faktury na účet příjemce, který dofinancuje zbývající částku zálohové faktury z vlastních prostředků a poté provede úhradu na účet dodavatele. Po dokončení díla předloží poskytovateli doklady k závěrečnému vyúčtování.