Přílohy ke stažení:

Žádost se podává pouze elektronicky přes odkaz Podání žádosti (zatím není aktivní)

Povinné přílohy k žádosti:
  • Doklad o kontrole technického stavu kotle
  • Fotodokumentace starého kotle – na kliknutí se zobrazí názorná ilustrace správně vyfoceného kotle
  • Souhlas spoluvlastníka podílu v RD/BD
  • Souhlas spoluvlastníků podílu k bytu v RD/BD
  • Souhlas druhého z manželů SJM
  • Souhlas vlastníka pozemku
  • Formulář finanční identifikace VZOR (doc)
   NEBO 
  • Potvrzení banky o zřízení bankovního účtu žadatele

Po schválení žádosti bude s žadatelem podepsána Smlouva o poskytnutí dotace  – VZOR (v současné době není vzor žádosti k dispozici)

 •  
Povinné přílohy k vyúčtování dotace:
  • Formulář závěrečné zprávy – vzor
  • Potvrzení o likvidaci kotle VZOR (doc)
  • Faktury nebo zjednodušené daňové doklady (např. faktury, účtenky, paragony, apod.)
  • Kopie výpisů z účtu (event. potvrzení vydané bankou nebo jiný doklad prokazující zaplacení)
  • Revizní zprávy a zprávy o kontrole technického stavu nově instalovaného zařízení (budou-li relevantní)
  • Zpráva o montáži VZOR (docx)
  • Protokol o revizi spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
  • Fotodokumentace instalace nového zdroje tepla
  • Osvědčení topenáře, který instaloval nový zdroj tepla nebo jinou součást, o získání patřičné profesní kvalifikace podle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů