Kdo může o dotaci požádat?

Vlastník nebo spoluvlastník bytového či rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci v Karlovarském kraji, který zároveň v této nemovitosti trvale bydlí. Pro domácnost žadatele platí, že žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo žadatel v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.

Jaký typ nového zdroje mohu pořídit a kolik finančních prostředků mohu získat?

   • tepelné čerpadlo max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 180 000 Kč
   • kotel na biomasu max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč

Musím celou výměnu zafinancovat z vlastních zdrojů?

Na financování bude možno od kraje získat část finančních prostředků zálohově.

Jaké dokumenty budu k žádosti potřebovat?

Výčet dokumentů Vám rádi sdělíme na níže uvedených kontaktech. Vždy je však třeba doložit:

  • Platný doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
  • Fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
  • Souhlas spoluvlastníků k dotčené nemovitosti (formulář souhlasu bude zveřejněn spolu s výzvou).

Kdy budu moci o dotaci požádat?

Pro získání dotace je třeba vyslovit u Karlovarského kraje předběžný zájem. Sběř žádostí bude probíhat od 14. srpna 2023.

Co mám nyní pro získání dotace učinit?

V případě, že splňujete uvedené podmínky, zavolejte na telefonní číslo 354 222 369 a my Vás zařadíme do naší databáze a budeme Vás automaticky informovat o dalším postupu.

Bude možné získat dotaci na již vyměněný kotel?

Zpětná uznatelnost výdajů je možná pro kotle, které byly vyměněny od 1.1.2021 a za předpokladu splnění všech podmínek stanovených výzvou. Na kotle vyměněné před tímto datem se dotace bohužel nevztahuje.

Potřebujete pomoci s fotodokumentací starého kotle v souvislosti s podáním žádosti?

Volejte: 354 222 369