Kotlíkové dotace

Kotlíkové
dotace

Kdo může o dotaci požádat?

Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené nemovitosti, který zároveň v této nemovitosti trvale bydlí. Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nepřesáhl 170 900 Kč. Výjimku z povinnosti prokázat výši příjmů představují následující případy:

1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně;

2. Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti;

3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.

Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.

Jaký typ nového zdroje mohu pořídit a kolik finančních prostředků mohu získat?

  • tepelné čerpadlo max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 180 000 Kč
  • kotel na biomasu max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč
  • plynový kondenzační kotel max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč (vztahuje se pouze na již realizované plynové kondenzační kotle či závazně objednané do 30.04.2022)

Musím celou výměnu zafinancovat z vlastních zdrojů?

Na financování bude možno od kraje získat část finančních prostředků zálohově.

Jaké dokumenty budu k žádosti potřebovat?

Výčet dokumentů Vám rádi sdělíme na níže uvedených kontaktech. Vždy je však třeba doložit:

  • Platný doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
  • Fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
  • Souhlas spoluvlastníků k dotčené nemovitosti (formulář souhlasu bude zveřejněn spolu s výzvou).
  • V případě žádosti o plynový kondenzační kotel závaznou objednávku vystavenou do
   30.04.2022 nebo protokol o uvedení do provozu s datem instalace do 30.04.2022

Kdy budu moci o dotaci požádat?

Pro získání dotace je třeba vyslovit u Karlovarského kraje předběžný zájem. Sběř žádostí bude probíhat od 21. července 2022.

Co mám nyní pro získání dotace učinit?

V případě, že splňujete uvedené podmínky, vyplňte, podepište a doručte na podatelnu Krajského úřadu tento formulář:

  • Vyslovení předběžného zájmu:   PDFDOC, RTF

Bude možné získat dotaci na již vyměněný kotel?

Zpětná uznatelnost výdajů je možná pro kotle, které byly vyměněny od 1.1.2021 a za předpokladu splnění všech podmínek stanovených výzvou. Na kotle vyměněné před tímto datem se dotace bohužel nevztahuje.

Potřebujete pomoci s fotodokumentací starého kotle v souvislosti s podáním žádosti?

Volejte: 354 222 414