Časté dotazy 

Tento materiál vznikl na základě nejčastějších dotazů obdržených od potenciálních žadatelů o kotlíkovou dotaci a může být průběžně doplňován.

Otázky a odpovědi jsou zaměřené pouze pro nízkopříjmové domácnosti (tzn. kotlíkové dotace podávané přes krajský úřad).

Pokud se chcete dozvědět více o podmínkách programu Nová zelená úsporám, obraťte se na www.novazelenausporam.cz, infolinka: 800 260 500, e-mail: info@sfzp.cz.

Zároveň upozorňujeme, že odpovědi na některé otázky se mohou do vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotaci změnit, neboť v současné době nejsou oficiálně schváleny podmínky Operačního programu Životní prostředí, ze kterého budou finanční prostředky poskytovány.

Finanční podporu na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla poskytuje:

1) krajský úřad – týká se seniorů pobírajících starobní důchod či lidí majících invaliditu třetího stupně či lidí pobírajích příspěvek na bydlení,    
     – příjem žádostí bude zahájen 14. srpna 2023

2) Státní fond životního prostředí – týká se ostatních domácností,
      – podpora je poskytována z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM,
      – příjem žádostí probíhá.

Hlavním kritériem, kam podat žádost o dotaci, je posouzení domácnosti z hlediska osob v domácnosti.

Pokud žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně nebo žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu) může žádat o dotaci na krajském úřadě. Nemusí podávat žádost o dotaci pouze na krajský úřad, ale může ji podat i v rámci programu Nová zelená úsporám. Naopak domácnost s vyššími příjmy může podat žádost o dotaci pouze v rámci programu Nová zelená úsporám, nikoliv na krajský úřad!
Pokud se chcete dozvědět více o podmínkách programu Nová zelená úsporám, prosím obraťte se na www.novazelenausporam.cz, infolinka: 800 260 500, e-mail: info@sfzp.cz.

Dotační program je určen pro fyzické osoby, které jsou:

  1. vlastníky nebo spoluvlastníky bytového či rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaciv Karlovarském kraji, ve kterých dojde k výměně zdroje vytápění,
  2. zároveň v dané nemovitosti musí vlastník/spoluvlastník trvale bydlet (trvalý pobyt lze prokázat zápisem adresy místa realizace v občanském průkazu nebo výpisem z Registru obyvatel.), či musí dodat prohlášení, že má v nemovitosti bydliště

2.1 Jsem vlastníkem nemovitosti, kterou trvale obývám, ale nemám zde oficiálně evidovaný trvalý pobyt. Mohou o dotaci požádat?

Ano, o dotaci je možné požádat. Čestným prohlášením uvedete, že v dané nemovitosti trvale bydlíte.

2.2 Budou se mezi členy domácnosti započítávat i osoby, které mají v dané nemovitosti evidován trvalý pobyt, ale ve skutečnosti zde nebydlí?

Ne, v tomto případě se mezi členy domácnosti započítávat nebudou.

2.3 Může si o dotaci požádat menšinový vlastník nemovitosti, který vlastní např. 1/3?

Menšinový vlastník v nemovitosti trvale bydlí. Většinový vlastník nebydlí.
Ano, je to možné, ale musí doložit souhlas většinového vlastníka s podáním žádosti.

2.4 Jsem vlastníkem nemovitosti, ve které trvale bydlí pouze rodiče (důchodci). Mám nárok na dotaci pro nízkopříjmové domácnosti?

Bohužel ne, protože zde není splněna podmínka trvalého bydlení u vlastníka nemovitosti. O kotlíkovou dotaci je však možné požádat u Státního fondu životního prostředí v rámci programu Nová zelená úsporám.

2.5 Jsem důchodce a zároveň vlastník nemovitosti, kterou sám trvale obývám. Starobní důchod pobírám ve výši 16 000 Kč/měsíčně. Kde mohu požádat o kotlíkovou dotaci?

Pro žadatele pobírající starobní důchod se výše příjmů neprokazuje, tzn. že výše důchodu se nesleduje a domácnost je automaticky považována za nízkopříjmovou. O dotaci je možné požádat v rámci dotačního programu Karlovarského kraje a žadatel doloží pouze potvrzení, že pobírá starobní důchod.

Pokud však senior v nemovitosti bydlí s dalšími výdělečnými osobami, nemůže kotlíkovou dotaci obdržet. O kotlíkovou dotaci je ale možné požádat u Státního fondu životního prostředí v rámci programu Nová zelená úsporám.

2.6 Jsem vlastníkem nemovitosti a zároveň důchodce. V rodinném domě trvale bydlí také syn s rodinou (manželka na mateřské dovolené + 2 děti). Dům má dvě bytové jednotky a je vytápěn jedním kotlem. Lze na krajském úřadě o kotlíkovou dotaci požádat?

V tomto případě nelze. Je však možné požádat u Státního fondu životního prostředí v rámci programu Nová zelená úsporám.

2.7 Jsem vlastníkem nemovitosti a zároveň důchodce. V rodinném domě trvale bydlí také syn s rodinou (manželka na mateřské dovolené + 2 děti). Dům má dvě bytové jednotky, které jsou vytápěny vlastním kotlem (tzn. 2 kotle v domě). Lze na krajském úřadě o kotlíkovou dotaci požádat

Pokud je bytová jednotka vytápěna samostatným kotlem (tj. kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním nesplňující 3. a vyšší emisní třídu nebo kotlem umožňujícím zároveň ruční i automatickou dodávku paliva do spalovacího prostoru nesplňující 3. a vyšší emisní třídu), tak se posuzuje pouze Vaše domácnostd. Pro žadatele pobírající starobní důchod se výše příjmů neprokazuje, tzn. že výše důchodu se nesleduje a domácnost je automaticky považována za nízkopříjmovou. O dotaci je možné požádat v rámci dotačního programu Karlovarského kraje a žadatel doloží pouze potvrzení, že pobírá starobní důchod.

Finanční podpora je zaměřena na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním nebo umožňujícím zároveň ruční i automatickou dodávku paliva nesplňujích 3. a vyšší emisní třídu.
Dotaci lze využít na pořízení nového:

   – tepelného čerpadla
   – kotle na biomasu s ručním či automatickým přikládáním.

3.1 Je možné získat dotaci na výměnu starého plynového kotle?

Není.  Tato možnost je pouze u bytových domů u Státního fondu životního prostředí v rámci programu Nová zelená úsporám. Výměna je ale možná pouze za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn.

3.2 Mohu si pořídit kotel na uhlí emisní třídy 3. a více a požádat o dotaci?

Kotle na uhlí nejsou dotačně podporovány. Za účelem splnění povinnosti vyplývající ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, si tento typ kotel pořídit můžete, ale bez nároku na dotaci.

3.3 Musí nový zdroj vytápění splňovat nějaké parametry?

Nový zdroj vytápění by měl být uveden v Seznamu registrovaných výrobků (viz http://svt.sfzp.cz/).
Pokud žadatel zvolí jiný zdroj, musí k žádosti předložit dokumenty, např. certifikát nebo technický list, o stanovených parametrech, které prokáží, že splňuje ekodesign.

Dotaci je možné poskytnout do maximální výše uvedené v tabulce.

Nový zdroj
Max. výše dotace
kotel na biomasu
(ruční nebo automatické přikládání paliva)
130 000 Kč
tepelné čerpadlo180 000 Kč

 

Příjem žádostí bude zahájen 14. srpna 2023. 

Veškeré dostupné informace lze také získat prostřednictvím chatu na pravé straně obrazovky nebo na e-mailu: kotliky@kr-karlovarsky.cz.

O dotaci lze zažádat i zpětně, ale pouze za předpokladu, že výměna zdroje vytápění nebyla uskutečněna dříve než 1. 1. 2021. Realizace provedené v roce 2020 a starší již není možné finančně podpořit.

Mezi základní povinné přílohy bude patřit:

  • fotodokumentace stávajícího kotle, ze které je patrné viditelné napojení kotle na otopnou soustavu a připojení ke kouřovodu (doporučujeme i čelní a boční foto napojeného kotle umístěného v konkrétním prostoru), při případné fyzické kontrole na místě musí být daný kotel a místnost, kde je umístěn, ztotožnitelné,
  • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.,
  • Potvrzení o důchodu, potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení,
  • Doklady prokazující že žadatel nebo člen jeho domácnosti ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí
  • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla

Názorná ilustrace správné fotodokumentace:

       

přílohy ke stažení

Dotace může být vyplacena:

a) zpětněna základě částečných nebo konečných faktur uhrazených příslušnému dodavateli (ex-post).

Příjemce dotace nejprve výměnu zdroje vytápění zafinancuje z vlastních prostředků a poté předloží na krajský úřad (poskytovatel dotace) doklady k vyúčtování (dílčímu/závěrečnému). Následně je dotace vyplacena.

b) zálohověna základě dodavatelem vystavené zálohové faktury (ex-ante).

Příjemce dotace předloží na krajský úřad vystavenou zálohovou fakturu od dodavatele. Poskytovatel proplatí poměrnou část této faktury na účet příjemce, který dofinancuje zbývající částku zálohové faktury z vlastních prostředků a poté provede úhradu na účet dodavatele. Po dokončení díla předloží poskytovateli doklady k závěrečnému vyúčtování.