DokumentyKe stažení

01

Dotační program.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje (dále jen „zastupitelstvo kraje“) schválilo v souladu s ustanoveními § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o krajích“), tato Pravidla pro DOTAČNÍ PROGRAM V RÁMCI PROJEKTU „PODPORA VÝMĚNY ZDROJŮ TEPLA NA PEVNÁ PALIVA V RODINNÝCH DOMECH V KARLOVARSKÉM KRAJI V RÁMCI OP ŽP 2014-2020 – KOTLÍKOVÉ DOTACE III“


02

Výzva včetně příloh.

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE 1. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na dílčí projekty do dotačního programu v rámci projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace III“.

S ohledem na časový milník roku 2020 Karlovarský kraj průběžně dle personální kapacity vyhodnocuje zásobníkové žádosti v dávkách tak, aby došlo k jejich vyhodnocení a schválení radou kraje do časového milníku prosince roku 2020. Přehled uvolněných dávek včetně data uvolnění k hodnocení naleznete zde.

Podklady, formuláře a dokumenty potřebné k listinné části podání