Často kladenéDotazy

Žádost o poskytnutí dotace se podává formou vyplnění elektronického formuláře, který se po registraci žadatelům zpřístupní v aplikaci umístěné na adrese Dotačního portálu kraje Kompletní žádost se skládá ze dvou částí. Kromě části elektronické je nutné dodat také listinnou část, která se podává v jednom podepsaném originále v českém jazyce na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje určenou pro kotlíkové dotace, v obálce nadepsané textem „Kotlíková dotace III“ nebo prostřednictvím datové schránky. V tomto případě musí být žádost a její přílohy podepsány uznávaným elektronickým podpisem žadatele. Žádost je považována za kompletní pouze v případě, že žadatel řádně doložil poskytovateli obě části žádosti předepsaným způsobem a ve stanovených termínech.
Adresa podatelny Krajského úřadu karlovarského kraje:
Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06
Žadateli mohou být pouze vlastníci rodinných domů či bytových jednotek v bytových domech (bližší informace ve výzvě), které jsou vytápěny kotli na pevná paliva s ručním přikládáním. Podpora bude poskytnuta pouze v případě, že vyměňovaný kotel není emisní třídy 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
Elektronickou část žádosti bude možné podat 01.07.2019 od 14:00, listinnou část žádosti bude možné podat do 10 pracovních dnů následujících po dni přijetí žádosti elektronickým systémem.

Nově je možno pořídit:

 • tepelné čerpadlo
 • kotel pouze na biomasu (ruční i automatický)
 • plynový kondenzační kotel
Tepelné čerpadlo 80 % způsobilých výdajů, nejvýše však 120 tis. Kč
Kotel pouze na biomasu – automatický 80 % způsobilých výdajů, nejvýše však 120 tis. Kč
Kotel pouze na biomasu – ruční 80 % způsobilých výdajů, nejvýše však 100 tis. Kč
Plynový kondenzační kotel 75 % způsobilých výdajů, nejvýše však 95 tis. Kč
Na internetových stránkách Karlovarského kraje:
https://kotliky.kr-karlovarsky.cz
Na facebookových stránkách
https://www.facebook.com/kotlikyKK/
Ano. Náklady na realizaci nového zdroje budou způsobilé, tj. žadatel o podporu si je bude moci „nechat proplatit zpětně“, pokud bude nový zdroj pořízen po 15. 7. 2015 a žadatel splní veškeré podmínky pro získání dotace.
Pro 1. průběžnou výzvu platí, že revizní zpráva či protokol o uvedení nového zařízení do provozu musí být vystaveny nejpozději do 30.12.2022. Pozdější výměny nebudou proplaceny.
Každý nový zdroj vytápění musí splňovat ekodesign. Pomůckou pro žadatele při výběru nového kotle může být doporučený seznam podporovaných výrobků. Podrobnější informace naleznete ve Výzvě.
Na internetových stránkách Státního fondu Životního prostředí ČR:
https://svt.sfzp.cz
Projekt není nutný, ale zvláště u náročnějších výměn ho doporučujeme. Náklady na projekt jsou způsobilým výdajem.

 • Fotodokumentaci nahrazovaného (původního) kotle, který je/byl ještě zapojen na otopnou soustavu a na komínové těleso.
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle (pokud kotel nebyl odstraněn do 31.12.2016)
 • Případné souhlasy spoluvlastníků bytové jednotky/rodinného domu/pozemku
 • Plnou moc (podepisuje-li žádost jiná osoba než žadatel)
 • Potvrzení banky či stavební spořitelny o řádném splácení úvěru, pokud je tento úvěr zajištěn zástavním právem nemovitosti, která je místem realizace
 • Je-li rodinný dům v katastru nemovitostí nebo v registru územní identifikace veden pod pojmem „objekt k bydlení“, je nutné doložit další podklady stanovené ve výzvě.

Nikoliv. Výměnu sice lze provést ještě před podáním žádosti, nicméně doporučujeme ji provádět až po schválení žádosti radou Karlovarského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Vámi a Karlovarským krajem.
Ano, ale označují se pouze originály faktur a zjednodušených daňových dokladů. Doklady od dodavatele nebo kraje musí být označeny číslem a názvem projektu: „CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009262 Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 Kotlíkové dotace III“

 • Vyplněný formulář Závěrečné zprávy
 • Kopie revizních zpráv (jsou-li relevantní)
 • Kopii protokolu o uvedení nového zdroje vytápění do trvalého provozu
 • Podepsané kopie dokladů o pořízení nového zdroje tepla (faktury, účtenky)
 • Podepsané kopie dokladů o zaplacení výdajů (bankovní výpisy, příjmové doklady, účtenky)
 • Originál potvrzení o likvidaci původního kotle
 • Fotodokumentaci nového zdroje vytápění
 • Fotodokumentaci nové otopné soustavy
 • Kopii osvědčení o profesní kvalifikaci technika, je-li relevantní
 • Protokol o revizi spalinové cesty, pokud se jedná o spalovací zdroj

Závěrečnou zprávu je možné zaslat poštou na adresu Krajského úřadu Karlovarského kraje, popř. přinést osobně na odbor investic a správa majetku, budova B, 3. poschodí, a to nejpozději do 20 pracovních dní od ukončení realizace projektu, tj. uvedení zařízení do provozu (příp. od podpisu smlouvy, pokud toto datum nastalo před podpisem smlouvy).
V tomto případě doporučujeme odevzdat ve stanovené lhůtě 20 pracovních dní vyplněný formulář Závěrečné zprávy spolu s doklady, které máte k dispozici. K doložení chybějících dokladů budete projektovým manažerem vyzváni.

Závěrečná zpráva bude projektovým manažerem zkontrolována do 30 pracovních dní. V případě, že nebudou v Závěrečné zprávě nalezeny žádné nedostatky, budou finanční prostředky zaslány na účet uvedený ve Smlouvě do 30 pracovních dní od jejího schválení.

V případě, že nedostatky shledány budou, konečný uživatel bude vyzván k jejich nápravě ve stanovené lhůtě. Jakmile vše řádně doplní, prostředky budou zaslány taktéž do 30 pracovních dní od schválení závěrečné zprávy.